روش محاسبه وزن مناسب خود
روش محاسبه وزن مناسب خود
وزن مناسب و مطلوب به وزني اطلاق ميشود كه افراد با داشتن چنين وزني، كه متناسب قد و جنسيت آنها است، از سلامتي برخوردار باشند و ظاهرا نيز اندام متناسب و موزون داشته باشند.

روش محاسبه وزن مناسب خود

وزن مناسب و مطلوب به وزني اطلاق ميشود كه افراد با داشتن چنين وزني، كه متناسب قد و جنسيت آنها است، از سلامتي برخوردار باشند و ظاهرا نيز اندام متناسب و موزون داشته باشند.

در گذشته ملاك سنجش وزن دلخواه و ايده آل را با استفاده از جداول شركتهاي بيمه عمر آمريكايي تعيين مي كردند و مطلوب ترين وزن را وزني ميدانستند كه در سن ۲۵ سالگي با قد متناسب بوده و بعد از ۲۵ سالگي نيز حفظ گردد ولي امروزه معلوم شده كه منابع مورد استناد جهت تعيين وزن مطلوب، مربوط به يك ملت كه مجموعه اي از نژادهاي مختلف مي باشند قابل تعميم به صورت يكسان براي همه افراد هم جنس و هم سن نمي باشد، لذا پژوهشگران تغذيه در جهت دستيابي به نزديكترين وزن مطلوب نسبت به قد، فرمولهاي مختلف و روشهاي محاسبه اي متعددي ارائه كرده اند كه به تعدادي از آنها اشاره شده است:

*روشهاي تشخيص وزن مناسب و چاقي

۱- فرمول بروكا:

يكي از ساده ترين و قديمي ترين شيوه محاسبه وزن مطلوب به Broca برميگردد. اين روش براي هر فرد به راحتي قابل استفاده و محاسبه است بر مبناي چنين محاسبهاي كافي است قد  هر فردي را به سانتي متر اندازه گيري و از عدد به دست آمده مقدار صد سانتي متر كسر شود.

به طور مثال شخصي كه ۱۷۵ سانتيمتر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ كسر كرده كه عدد ۷۵ حاصل ميشود اين عدد را وزن خام يا پايه مي گويند. جهت رسيدن به وزن ايده آل كافي است براي افرادي كه جثه متوسط دارند براي خانمها ۱۵ درصد و براي آقايان ۱۰ درصد از وزن خام كاسته شود و عدد به دست آمده در نهايت به عنوان وزن ايده آل تلقي مي شود.

وزن خام  آقايان –   كيلوگرم    ۷۵= ۱۰۰- ۱۷۵

وزن خام خانمها   –    كيلوگرم     ۶۰= ۱۰۰- ۱۶۰

 بنابراين وزن ايده ال خانمها  با جثه متوسط از كم كردن ۱۵ درصد عدد باقي مانده به دست مي آيد كه عبارت مي باشد: كيلوگرم     ۵۱= ۹- ۶۰

 وزن ايده آل آقايان با جثه متوسط از كم كردن ۱۰ درصد عدد باقي مانده به دست ميآيد كه عبارت مي باشد: كيلوگرم    ۵/۶۷= ۵/۷ – ۷۵

 ۲- نمايه توده بدن:

روش ديگري كه امروزه كاربرد وسيعي پيدا كرده تعيين نمايه توده بدن(BMI) مي باشد. سازمان بهداشت جهاني (WHO)، معيار سنجش چاقي افراد را تعيين وزن ايده آل بر مبناي شاخص توده بدن معرفي كرده و برابر است با عددي كه از تقسيم كردن وزن برحسب كيلوگرم بر قد بر حسب متر به توان ۲ به دست مي آيد.

خواندن این مطلب را از دست ندهید!
گام های تناسب اندام و تنظیم وزن

در این شیوه جهت محاسبه وزن خود صبح ناشتا و بعد از تخليه مثانه و روده ها با يك ترازوي دقيق وزن خود را اندازه گيري نماييد. در اين خصوص بانواني كه در سنين باروري مي باشند و به طور مرتب عادت ماهيانه مي شوند، اين اندازهگيري بايد بعد از اتمام كامل دوره سيكل ماهيانه انجام شود چرا كه تفاوت وزني بين نيم تا چند كيلو در نزديكي ايام دوره عادت ماهانه در اغلب بانوان ديده مي شود.

 برای اندازه گيري قد خود هم با استفاده از متر پلاستيكي خياطي كه با فاصلهcm 50 از كف اتاق و به طور عمود و مستقيم به ديوار الصاق يا چسبانده شده، قد در حالت بدون كفش به طوري كه پاشنه ها به ديوار تماس داشته و بدون هيچگونه خميدگي در بدن و با نگاه مستقيم اندازه گرفته مي شود. براي خواندن متر، گونيا را از زاويه قائم روي سر قرار داده به طوري كه نوك آن با متر در تماس باشد و در پايان cm 50 بر آن اضافه مي شود.

به عنوان مثال: قد ۷۰/۱ متر و وزن ۷۰ كيلوگرم از تقسيم۷۰ به مجذور ۷/۱ يعني تقسيم ۷۰ كيلوگرم وزن به ۸۹/۲ عدد ۲/۲۴ به دست خواهد آمد.

جدول ۲- تفسير شاخص توده بدن برحسب جنس

تفسير

 

آقايان BMI

 

خانم‌ها BMI

 

كم وزن (لاغر)

 

زير ۲۰

 

زير ۱۹ يا كمتر

 

محدوده طبيعي از كمترين تا بالاترين مقدار

 

۲۵- ۲۰

 

۲۴- ۱۹

 

اضافه وزن از كمترين تا بالاترين مقدار

 

۳۰- ۲۵

 

۳۰- ۲۴

 

چاقي درجه ۱

 

۳۵- ۳۰

 

۳۵- ۳۰

 

چاقي درجه ۲

 

۴۰- ۳۵

 

۴۰- ۳۵

 

چاقي درجه ۳

 

بيش از ۴۰

 

بيش از